epilepsia rolándica es la epilepsia focal autolimitada.